top of page

Dr hab.

images.jpeg

Elżbieta Dembowska

Jest absolwentką I Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Odbywała staże naukowe w Lund (Szwecja), we Frankfurcie na Uniwersytecie Goethe’go, w Kolumbii w zakresie implantologii i technik augmentacyjnych, w zakresie patologii jamy ustnej roczne podyplomowe studia na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie.


Posiada specjalizacje ogólną w stomatologii, periodontologii i protetyki stomatologicznej. Obecnie kierownik Zakładu Periodontologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest autorką lub współautorką 12 rozdziałów, 8 w książkach i w dwóch monografiach Jest autorem i współautorem ok. 200 prac naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Ponadto pracę naukową uzupełniają komunikaty przedstawione podczas 73 zjazdów, konferencji i sympozjów krajowych i zagranicznych. Posiada specjalizacje w zakresie stomatologii ogólnej, periodontologii i protetyki stomatologicznej.


Rozprawa habilitacyjna n.t.: ”Zależność między kompleksowym leczeniem periodontologicznym a leczeniem ortodontycznym u pacjentów z zaawansowanym przewlekłym i agresywnym zapaleniem przyzębia” podkreśla główne zainteresowania i trendy w kierunku interdyscyplinarnego leczenia pacjentów w przebiegu zaawansowanych postaci zapaleń przyzębia. W swoim dorobku posiada napisane rozdziały w monografiach na temat wielospecjalistycznego leczenia zapaleń przyzębia.


Prowadzi od 20 lat szkolenia i kursy z zakresu leczenia zapaleń przyzębia, laseroterapii stomatologicznęj i fizykoterapii, mikrochirurgii przyzębia oraz implantologii dla osób specjalizujących i doskonalących się w w tym zakresie. Jest członkiem krajowych i zagranicznych towarzystw stomatologicznych. Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego (PTS).


bottom of page