top of page

Regulamin

Organizowanych przez AI Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni 81-350, ul. Plac Kaszubski 17, NIP 5862381215, REGON 522243939, KRS KRS0000975640, obowiązuje od dnia 01.04.2022 r. wydarzeń edukacyjnych, eventów, szkoleń, kursów.

§ 1 Organizator szkoleń

1. Szkolenia organizuje firma AI Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni 81-350, ul. Plac Kaszubski 17, NIP 5862381215, REGON 522243939, KRS KRS0000975640.

§ 2 Szkolenia

1. Organizator przeprowadza szkolenia w zakresie i terminach określonych w ofercie szkoleń zamieszczonej na stronie internetowej www.medic-events.com
2. Organizator wyznacza do realizacji szkolenia trenerów o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym, doświadczeniu oraz kompetencjach.
3. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach dydaktycznych wyposażonych w odpowiedni sprzęt multimedialny oraz wyposażenie pomocnicze.
4. W cenie szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje niezbędne materiały szkoleniowe.
5. Uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.
6. W celu zagwarantowania najwyższej jakości usług szkoleniowych uczestnicy szkolenia zostaną poproszeni o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych, oceniających organiza
cję, metodykę szkolenia oraz trenerów prowadzących.

§ 3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu

1. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest zapoznanie się z Regulaminem Szkoleń oraz przesłanie wypełnionego zgłoszenia na wybrane szkolenie poprzez formularz rejestracyjny on-line dostępny na stronie internetowej www.medic-events.com lub poprzez inną dopuszczalną formę zgłoszenia np. telefonicznie (w tym za pośrednictwem wiadomości SMS) pod numerem telefonu +48 798069454, podanym na stronach internetowych lub drogą mailową na adres mailowy info@medicevents.com podany na stronie internetowej.
3. Przesłanie formularza rejestracyjnego online, rejestracja telefoniczna (w tym za pośrednictwem SMS) lub rejestracja za pośrednictwem maila jest równoznaczna z obowiązkiem zapłaty po stronie Zamawiającego. Dokonanie rejestracji w każdej z w/w form jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu Szkoleń.
4. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora).
5. Po upływie terminu 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem.
6. Po otrzymaniu zgłoszenia na szkolenie niezależnie od formy zgłoszenia, Organizator prześle potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową lub poprzez wiadomość SMS.
7. Organizator zastrzega możliwość zmiany ilości i rodzajów zabiegów podczas trwania kursów.

§ 4 Warunki płatności

1. Wysokość opłaty za szkolenie jest zgodna z obowiązującym terminarzem i cennikiem szkoleń zamieszczonym na stronie internetowej www.medic-events.com 
2. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat. Nie obejmują kosztów zakwaterowania, dojazdu, parkingów, wyżywienia i noclegów.
3. Serwis umożliwia dokonywanie płatności online za szkolenia. Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych:

a) |paypal.com/pl/webapps/mpp/home Przekierowanie do paypal.com/pl/webapps/mpp/home następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie. Najważniejsze informacje o płatnościach i usługach znajdują się pod linkiem: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/servicedescription-full poland.payu.com. Przekierowanie do poland.payu.com następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie. Najważniejsze informacje o płatnościach i usługach znajdują się pod linkiem: https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/

b) W przypadku, kiedy z przyczyn technicznych lub prac serwisowych płatność nie może zostać uregulowana poprzez płatności online, uczestnik dokonuje opłaty przelewem tradycyjnym w terminie wyznaczonym na fakturze otrzymanej drogą elektroniczną e-mail.

4. Wszelkie należności muszą być wyrażone w złotych (PLN).
5. Na pobraną wpłatę Organizator wystawi fakturę VAT z tytułu uczestnictwa w szkoleniu. W przypadku zwolnienia z VAT, podstawa prawna, uzasadniająca prawo do zwolnienia będzie wskazana na fakturze.
6. Ceny szkoleń są podane w złotych polskich (PLN).
7. Organizator szkolenie nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie dofinansowania przez Instytucje Finansujące
8. W przypadku nieotrzymania dofinansowania na szkolenie zawodowe w wysokości co najmniej 70% kwoty szkolenia, zrezygnowania z innych przyczyn, nie otrzymania dofinansowania, anulacji zawartej umowy z operatorem środków, Przedsiębiorca zobowiązuje się do pokrycia kosztów szkolenia w wysokości 100% tj. pełna wartość szkolenia dla Wykonawcy usługi rozwojowej w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia.
9. Zapisując się na szkolenie kupujący niniejszym upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
10. Rejestrując się na szkolenie Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej, która zostanie przekazana
a adres poczty elektronicznej Zamawiającego.

§ 5 Zmiany terminu i miejsca szkolenia

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca szkolenia, a także do odwołania szkolenia w terminie do 3 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, z przyczyn organizacyjnych lub losowych.
2. Organizator zastrzega sobie także prawo do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy trener nie będzie mógł prowadzić szkolenia z przyczyn losowych.
3. Uczestnicy zapisani na szkolenie, w przypadku, gdy nie będzie się ono odbywać planowo, zostaną o tym fakcie poinformowani drogą mailową lub telefoniczną.
4. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu uczestnictwa na szkolenie.
5. W przypadku, gdy szkolenie nie odbędzie się z przyczyn Organizatora, dokonane wpłaty będą zwracane w terminie 14 dni roboczych od planowanej daty zakończenia szkolenia.
6. Organizator poinformuje także drogą mailową o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.
7. Zamawiający nie może domagać się rekompensaty za szkody bądź utracone korzyści wynikłe z powodu odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia.

§ 6 Rezygnacja ze szkolenia

1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi drogą mailową – info@medicevents.com Organizator będzie potwierdzał fakt otrzymania rezygnacji ze szkolenia.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 21 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, a szkolenie zostało już opłacone, wpłacona kwota zostanie zwrócona w całości na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
3. Rezygnacja z uczestnictwa niezgłoszona na 21 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia od zapłaty. W takim wypadku Zamawiający, będący przedsiębiorcą zobowiązuje się do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.
4. Rezygnacja z uczestnictwa niezgłoszona na 21 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia dokonana przez Zamawiającego będącego konsumentem nie zwalnia od zapłaty. Zamawiający będący konsumentem zobowiązany jest w takiej sytuacji do pokrycia kosztów poniesionych przez organizatora (do momentu rezygnacji przez Zamawiającego) na organizację szkolenia.
5. Całkowita lub częściowa nieobecność na szkoleniu uczestnika, którego szkolenie zostało opłacone, nie stanowi podstawy do roszczenia zwrotu całości lub części należności za szkolenie wobec Organizatora.

§ 7 Reklamacje

1. Użytkownik może zgłosić Organizatorowi reklamację w związku z realizacją Umowy, której przedmiotem jest Szkolenie. Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail: info@medicevents.com

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Organizator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi.

§ 8 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych w związku z korzystaniem z usług, w szczególności pozostaje AI Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni 81-350, ul. Plac Kaszubski 17, NIP 5862381215, REGON 522243939, KRS KRS0000975640 
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności na podstawie przepisów prawa.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane firmom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności; dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Organizator jest zobowiązany do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia i wystawienia Faktury za szkolenie.

7. Uczestnik wypełniający formularz zgłoszeniowy na wybrane wydarzenie oświadcza, że:

a) wyraża zgodę na przetwarzanie danych i otrzymywanie od AI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, oferty za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług elektronicznych (Dz.U.2019 poz. 123 ze zm.).*

b) wyraża zgodę na publikację wizerunku utrwalonego podczas szkolenia przez AI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni,  w celu promocji wydarzenia na social mediach, między innymi na facebooku, instagramie, tik tok  oraz stronie internetowej.*

c) potwierdzam, że wykonuje zawód medyczny lub prowadzi obrót wyrobami medycznymi, jest świadomy, że szkolenie przeznaczone jest dla profesjonalistów  osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.12.2023 r. do odwołania.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.

bottom of page